Početna
Kontakt
O Nama
Partneri
Aktivnosti
Komitenti
Galerija Slika
Tekstovi

  • POČELA PRIMENA NOVOG ZAKONA O UDRUŽENjIMA

Analizirajući osnovne karakteristike pojedinačnih zahteva privrednika i poljoprivrednika koji su se obratili Agenciji za mala i srednja preduzeća i registrovana poljoprivredna domaćinstva došli smo do zaključka da se kao jedan od relativno čestih problema u postupku učešća na konkursima, kao i u rešavanju nekih drugih pitanja javlja pravni status učesnika. Iako je nesporno da su nosioci privrednih aktivnosti pravna lica, preduzetnici i registrovana poljoprivredna gazdinstva, ne treba zaboraviti da se mnogi njihovi interesi mogu brže i kvalitetnije ostvariti kroz različite vidove udruživanja. Udruženja se pojavljuju i kao mogući nosioci različitih vidova društveno-korisnih aktivnosti, koje bespovratnim sredstvima finansiraju resorna ministarstva ili posebne organizacije i fondovi.


Novi Zakon o udruženjima koji je počeo da se primenjuje 22.10.2009.godine u skladu sa najvišim evropskim standardima uređuje pitanja vezana za slobodu udruživanja, osnivanje, položaj i delovanje udruženja u Srbiji, a po prvi put se uređuje i status i delovanje stranih udruženja. Po novom zakonu, udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača, koji su definisani kao „poslovno sposobna fizička i pravna lica“, za razliku od starih propisa koji su predviđali „10 radnih ljudi i građana“. Udruženje se osniva usvajanjem osnivačkog akta i statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje, na osnivačkoj skupštini udruženja. Udruženje ostvaruje aktivnosti u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima, kao i pravilima saveza čiji je član. Na udruženja koja nemaju status pravnog lica primenjuju se pravna pravila o građanskom ortakluku, dok se status pravnog lica stiče danom upisa udruženja u registar. Novina je da Registar udruženja za Republiku Srbiju vodi Agencija za privredne registre kao povereni posao i to u pisanom obliku kao jedinstvenu centralnu elektronsku bazu podataka. To ima veliki značaj za uvođenje pravne sigurnosti za subjekte upisa, jer je u prethodnoj regulativi više različitih institucija vršilo registraciju udruženja, pa je dolazilo do neujednačenosti prakse registratora.


Uvođenje ovih novina omogućilo je da sam postupak registracije udruženja, dakle, rešavanje pitanje pravnog statusa navedene interesne grupe, bude jednostavan i efikasan. Postojeće društvene organizacije, udruženja građana i njihovi savezi imaju obavezu da izvrše usklađivanje svojih akata sa novim Zakonom u roku od 18 meseci, dakle zaključno sa 21.aprilom 2011. godine i da to usklađivanje prijave Registru. Ovaj rok je za strana udruženja tri meseca, odnosno zaključno sa 22.01.2010. godine. Naknada za upis udruženja u Registar iznosi 4.000,00 din., a taksa za dobijanje matičnog broja kod Republičkog zavoda za statistiku 1.750,00 din. Upis usklađivanja udruženja i saveza udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije u Registar udruženja, vrši se bez naknade. Sve informacije o zakonskoj regulativi vezanoj za postupke osnivanja, registracije, usklađivanja i druga pitanja vezana za delovanje udruženja dostupne su na sajtu APR-a, kao i modeli opštih akata koje udruženja treba da usvoje.


Udruživanje je u svetu jedan od poznatih recepata za podsticaj ekonomskog napretka, pa zašto ne bi bilo i kod nas.

 
© Agencija Autentik

Ukupno: 4183    Danas: 2    Juče: 18